O`zbekiston Respublikasi Iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha mahsulotlarning tovarlar, ishlar, xizmatlarning) statistik tasniflagichi
KodlarNomlanishi
AQISHLOQ, O`RMON VA BALIQ XO`JALIGI MAHSULOTLARI
BFOYDALI QAZILMALAR QAZIB OLISH (TOG`-KON SANOATI VA OCHIQ KONLARNI ISHLASH) MAHSULOTLARI
CISHLAB CHIQARUVCHI SANOAT MAHSULOTLARI
DELEKTR ENERGIYASI, GAZ, BUG` VA KONDITSIYALANGAN HAVO
ESUV BILAN TA`MINLASH, KANALIZATSIYA, CHIQINDILARNI YIG`ISH VA QAYTA FOYDALANISH BO`YICHA XIZMATLAR
FQURILISH INSHOOTLARI VA ISHLARI
GULGURJI VA CHAKANA SAVDO BO`YICHA XIZMATLAR; MOTORLI TRANSPORT VOSITALARI VA MOTOTSIKLLARNI TA`MIRLASH BO`YICHA XIZMATLAR
HTASHISH VA SAQLASH BO`YICHA XIZMATLAR
IYASHASH VA OVQATLANISH BO`YICHA XIZMATLAR
JAXBOROT VA ALOQA SOHASIDAGI XIZMATLAR
KMOLIYAVIY XIZMATLAR VA SUG`URTALASH BO`YICHA XIZMATLAR
LKO`CHMAS MULK BILAN BOG`LIQ XIZMATLAR
MPROFESSIONAL, ILMIY VA TEXNIK XIZMATLAR
NMA`MURIY VA YORDAMCHI XIZMATLAR
ODAVLAT BOSHQARUVI VA MUDOFAA SOHASIDA XIZMATLAR; MAJBURIY IJTIMOIY TA`MINOT BO`YICHA XIZMATLAR
PTA`LIM SOHASIDAGI XIZMATLAR
QSOG`LIQNI SAQLASH SOHASIDAGI XIZMATLAR VA IJTIMOIY XIZMATLAR
RSAN`AT, KO`NGIL OCHISH VA DAM OLISH SOHASIDAGI XIZMATLAR
SBOSHQA XIZMATLAR
TUY XO`JALIKLARINING ISH BERUVCHI SIFATIDAGI XIZMATLARI; UY XO`JALIKLARI TOMONIDAN O`Z ISTE`MOLI UCHUN ISHLAB CHIQARILGAN TURLI TOVARLAR VA XIZMATLAR
UEKSTERRITORIAL TASHKILOTLAR VA ORGANLARNING XIZMATLARI