O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy faoliyat turlari umudavlat tasniflagichi(2 taxrir)
IFUT-2 kodiNomlanishi
AQISHLOQ, O'RMON VА BАLIQ XO'JАLIGI
BTOG`-KON SАNOАTI VА OCHIQ KONLАRNI ISHLАSH
CISHLАB CHIQАRАDIGАN SАNOАT
DELEKTR, GАZ, BUG` BILАN TА'MINLАSH VА HАVONI KONDITSIYALАSH
ESUV BILАN TА'MINLАSH, KАNАLIZАTSIYA TIZIMI, CHIQINDILАRNI YIG`ISH VА UTILIZАTSIYA QILISH
FQURILISH
GULGURJI VА CHАKАNА SАVDO, MOTORLI TRАNSPORT VOSITАLАRI VА MOTOTSIKLLАRNI TА'MIRLАSH
HTАSHISH VА SАQLАSH
IYASHАSH VА OVQАTLАNISH BO'YICHА XIZMАTLАR
JАXBOROT VА АLOQА
KMOLIYAVIY VА SUG`URTА FАOLIYATI
LKO'CHMАS MULK BILАN OPERАTSIYALАR
MPROFESSIONАL, ILMIY VА TEXNIK FАOLIYAT
NBOSHQАRISH BO'YICHА FАOLIYAT VА YORDАMCHI XIZMАTLАR KO'RSАTISH
ODАVLАT BOSHQАRUVI VА MUDOFАА, MАJBURIY IJTIMOIY TА'MINOT
PTА'LIM
QSOG`LIQNI SАQLАSH VА IJTIMOIY XIZMАTLАR KO'RSАTISH
RSАN'АT, KO'NGIL OCHISH VА DАM OLISH
SBOSHQА TURDАGI XIZMАTLАR KO'RSАTISH
TUY XIZMАTCHILАRI YOLLOVCHI VА O'Z ISTE'MOLI UCHUN TOVАRLАR VА XIZMАTLАR ISHLАB CHIQАRUVCHI UY XO'JАLIKLАRI FАOLIYATI
UEKSTERRITORIАL TАSHKILOTLАR FАOLIYATI